Category: Luyện Code C C++

Comparator Trong Java 2023✅

Comparator trong Java được dùng để sắp xếp các đối tượng của lớp do người dùng định nghĩa (user-defined). Giao diện này thuộc về gói

Switch case trong C | luyện code 2023✅

Lệnh switch case là lệnh rẽ nhánh cũng gần tương tự như if-else mà chúng ta đã được biết. Nghĩa là nó có nhiều điều kiện, chương trình chúng