Category: Luyện Code C C++

Comparator Trong Java 2023✅

Comparator trong Java được dùng để sắp xếp các đối tượng của lớp do người dùng định nghĩa (user-defined). Giao diện này thuộc về gói

Switch case trong C | luyện code 2023✅

Lệnh switch case là lệnh rẽ nhánh cũng gần tương tự như if-else mà chúng ta đã được biết. Nghĩa là nó có nhiều điều kiện, chương trình chúng

✅Hàm gets() trong C mới nhất 2023

Hàm gets() trong c là một trong những hàm thông dụng, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể ý nghĩa các tham số