Khóa học blockchain miễn phí

0
0 Reviews
khóa học blockchain
Đánh giá bài này

Giới thiệu nội dung Khóa học blockchain miễn phí

Khóa học hướng dẫn toàn diện về Blockchain này sẽ giúp bạn hiểu tất cả các khái niệm cơ bản về Blockchain. Hướng dẫn về Blockchain này sẽ giúp bạn hiểu Blockchain là gì, giải thích câu chuyện về Bitcoin, các tính năng của Blockchain bao gồm sổ cái phân tán công khai, mã hóa băm, bằng chứng công việc, khai thác và ở phần cuối, bạn cũng sẽ thấy một trường hợp sử dụng về cách các ngân hàng đang sử dụng Blockchain xác thực danh tính người dùng. Blockchain là một sổ cái số hóa, phi tập trung, sổ cái công khai của các giao dịch Bitcoin. Công nghệ xác minh các giao dịch và tạo “chuỗi” khối dữ liệu bao gồm dấu thời gian được liên kết với các khối khác để không thể thay đổi một khối. Blockchain là một danh sách các bản ghi (khối) lưu trữ dữ liệu công khai và theo thứ tự thời gian và khai thác là quá trình thêm một khối vào Blockchain. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu!

This Blockchain Tutorial Full Course will help you understand all the basic concepts of Blockchain. This Blockchain tutorial will help you understand what is Blockchain, explains the Bitcoin story, features of Blockchain which includes public distributed ledger, hash encryption, proof of work, mining and at the end you will also see a use case on how banks are using Blockchain in validating user identities. A blockchain is a digitized, decentralized, public ledger of Bitcoin transactions. The technology verifies transactions and creates a “chain” of blocks of data including a timestamp that is linked to other blocks so one block can’t be changed. Blockchain is a list of records (blocks) that stores data publicly and in chronological order and mining is the process of adding a block to the Blockchain. Now, let us get started!

Tham khảo thêm các khóa học miễn phí khác tại đây.

Instructor

0.0

0 Ratings

Detailed Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Khóa học liên quan