Bài tập muối trung hòa và muối axit 2023

Đánh giá bài này

 1. H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3, H2SO3
 2. NaCl,  BaSO4 , K2SO4 ,NaCO3 ,Na2SO4
 3. NaHSO3, Ba(HCO3)2 , KHSO4,CaHSO4, CaHCO3

Ôn tập Hóa học 9

Trong chương trình môn Hóa học 9 đề cập đến 2 muối cơ bản là muối trung hòa và muối axit. Vậy làm thế nào để nhận biết đâu là muối trung hòa và các kỹ năng quan trọng để giải bài tập về muối là gì? Mời các bạn hãy cùng Download.vn theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Muối trung hoà là muối mà anion gốc axit không còn hiđro có khả năng phân li ra ion H+ (hiđro có tính axit). Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn toàn bộ kiến thức về muối trung hòa và các bài tập. Qua đó giúp các bạn có thêm nhiều gợi ý tham khảo, trau dồi kiến thức để vận dụng giải được các bài tập Hóa 9.

Muối trung hoà là muối mà anion gốc axit không còn hiđro có khả năng phân li ra ion H+ (hiđro có tính axit).

2. Ví dụ về muối trung hòa

Ví dụ: Na2SO4, NH4NO3, KCl,…

– Muối axit là muối mà anion gốc axit vẫn còn có hiđro có khả năng phân li ra H+.

Ví dụ: NaHCO3; KHSO4, …

 • NaHCO3 → Na+ + HCO3-
 • HCO3- ⇄ H+ + CO32-
 • KHSO4 → K+ + HSO4-
 • HSO4- ⇄ H+ + SO42-

– Một số muối Na2HPO3; NaH2PO2 …vẫn còn hiđro nhưng là muối trung hòa vì các gốc axit HPO32-, H2PO2- không có khả năng phân li ra ion H+

 • Na2HPO3 ⇄ 2Na+ + HPO32-
 • NaH2PO2 ⇄ Na+ + H2PO2-

3. Bài tập về muối trung hòa

Câu 1. Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

A. HCl.

B. Na2SO4.

C. Ba(OH)2.

D. HClO4.

Câu 2. Dãy sắp xếp các dung dịch loãng có nồng độ mol/l như nhau theo thứ tự pH tăng dần là

A. KHSO4, HF, H2SO4, Na2CO3.

B. HF, H2SO4, Na2CO3, KHSO4.

C. H2SO4, KHSO4, HF, Na2CO3.

D. HF, KHSO4, H2SO4, Na2CO3.

Câu 3. Dãy các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là:

A. HNO3, Ca(OH)2và Na2SO4.

B. HNO3, Ca(OH)2 và KNO3.

C. HNO3, NaCl và Na2SO4.

D. NaCl, Na2SO4 và Ca(OH)2.

Câu 4. Muối trung hoà là gì?

A. Muối mà dung dịch có pH <7.

B. Muối không còn hiđro trong phân tử.

C. Muối có anion gốc axit trong muối không còn hiđro có khả năng phân li ra ion H+

D. Muối mà trong gốc axit vẫn còn khả năng phân li ra H⁺

Câu 5. Muối nào sau đây là muối trung hòa

See also  Top 8 các mẫu nail đơn giản de thương 2022 2023

A. KHCO3.

B. KH2PO4

C. KHSO4.

D. K2HPO3.

Câu 6. Dãy chất nào sau đây gồm các muối axit

A. NaHSO4, KHSO3, Na2HPO3, NaHCO3.

B. NaHS, KHS, NaH2PO3, NaH2PO4.

C. KHS, NaHS, Na2HPO3, Na2HPO4.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

D. KHCO3, NaHSO3, K3PO4, NaH2PO4.

Câu 7. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các muối trung hòa?

A. KCl, CuSO4, Al(NO3)3.

B. KHCO3, ZnCO3, CaCO3.

C. KOH, MgCl2, CuCl2.

D. NaNO3, H2SO4, CaSO4.

Câu 8. Dung dịch muối đồng (II) sunfat (CuSO4) có thể phản ứng với dãy chất:

A. CO2, KOH, H2SO4, Fe

B. H2SO4, AgNO3, Ca(OH)2, Al

C. KOH, CaCl2, Fe, H2SO4

D. KOH, CaCl2, Fe, Al

Câu 9. Cho m gam K2CO3 vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí ở đktc. Giá trị của m là

A. 20,7 gam

B. 10,35 gam

C. 31,05 gam

D. 15,53 gam

 • Bài tập muối trung hòa và muối axit

  Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

     Muối là gồm một hay nhiều cation kim loại (hoặc amoni) liên kết với một hay nhiều anion gốc axit. Dựa vào thành phần của muối thì muối được phân thành hai loại là muối axit và muối trung hòa. Muối trung hòa là muối mà trong gốc axit không còn có nguyên tử hiđro có thể phân li ra ion. Một số muối trung hòa thường gặp như NaCl, KNO3, Na2CO3, CuSO4, BaCl2,… Bài viết dưới đây, sẽ đề cập đến vấn đề nhận biết muối trung hòa thường gặp.

Quảng cáo

I. Cách nhận biết muối trung hòa

– Để nhận biết các muối trung hòa, người ta thường dựa vào nhận biết gốc axit.

– Một số gốc axit của muối trung hòa thường gặp: Cl-, SO42-, NO3-, PO43-

– Cách nhận biết dựa vào gốc axit:

+ Dung dịch muối clorua (Cl-): dùng dung dịch AgNO3

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng.

Ví dụ:

 NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

+ Dung dịch muối sunfat (SO42-): thường dùng Ba(OH)2 hoặc dung dịch muối của bari.

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng.

Ví dụ: 

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2NaCl

+ Dung dịch muối photphat (PO43-): thường dùng dung dịch AgNO3

Hiện tượng:  Xuất hiện kết tủa màu vàng.

Ví dụ: 

Na3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4↓ + 3NaNO3

+ Dung dịch muối nitrat ( NO3-): dùng vụn kim loại Cu và dung dịch axit loãng (thường là HCl hoặc H2SO4).

Hiện tượng: Thoát ra khí không màu, hóa nâu trong không khí và dung dịch sau phản ứng có màu xanh


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ví dụ: 

3Cu + 8HCl + 2KNO3 → 3CuCl2 + 2KCl +4H2o

Khí NO không màu hóa nâu ngoài không khí.

2NO +O2 → 2NO2

– Chú ý: Nếu có hai muối trở lên tạo bởi 1gốc axit thì chúng ta sẽ nhận biết ion kim loại hoặc amoni tạo muối. Cách nhận biết 1 số ion kim loại (hoặc amoni) tạo muối như sau:

+ Nhận biết amoni (NH4+): dùng dung dịch kiềm như NaOH 

Hiện tượng: Có khí mùi khai bay ra.

Ví dụ: Nhận biết dung dịch muối NH4Cl

NH4Cl + NaOH → NH3↑ + NaCl + H2O

+ Nhận biết dung dịch muối của kim loại bari: dùng dung dịch muối sunfat hoặc axit H2SO4 loãng

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng

Ví dụ: Nhận biết dung dịch muối Ba(NO3)2

Ba(NO3)2 + K2SO4 → BaSO4↓ + 2KNO3

+ Nhận biết dung dịch muối sắt (III): dùng dung dịch kiềm (NaOH hoặc KOH)

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ

Ví dụ: Nhận biết dung dịch muối Fe(NO3)3

Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaNO3

+ Nhận biết dung dịch muối sắt (II): dùng dung dịch kiềm (NaOH hoặc KOH)

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa màu trắng xanh

Ví dụ: Nhận biết dung dịch muối FeCl2

FeCl2+ 2NaOH → Fe(OH)2↓ + 2NaCl

+ Nhận biết dung dịch muối đồng (II): dùng dung dịch kiềm (NaOH hoặc KOH)

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa màu xanh lam

Ví dụ: Nhận biết dung dịch muối CuSO4

CuSO4+ 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

+ Nhận biết dung dịch muối magie: dùng dung dịch kiềm (NaOH hoặc KOH)

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa màu trắng

Ví dụ: Nhận biết dung dịch muối MgCl2

MgCl2+ 2NaOH → Mg(OH)2↓ + 2NaCl

II. Mở rộng

– Muối trung hòa tạo bởi kim loại mạnh và gốc axit yếu, thủy phân tạo môi trường của dung dịch có tính kiềm (pH > 7,0) → làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.

Ví dụ: CH3COONa; K2S; Na2CO3.

– Muối trung hòa tạo bởi kim loại yếu hoặc amoni và gốc axit mạnh, thủy phân tạo môi trường của dung dịch có tính axit (pH < 7,0) →  làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Ví dụ: Fe(NO3)3, NH4Cl, ZnBr2.

– Muối trung hòa tạo bởi kim loại mạnh và gốc axit mạnh, không bị thủy phân → môi trường của dung dịch vẫn trung tính (pH = 7,0) → không làm quỳ tím đổi màu.

Ví dụ: NaCl, KNO3, KI.

– Muối trung hòa tạo bởi kim loại yếu và gốc axit yếu → môi trường của dung dịch không thể xác định ngay được.

III. Bài tập nhận biết muối trung hòa

Bài 1: Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng quan sát được là:

A. Có kết tủa trắng xanh.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

B. Có khí thoát ra.

C. Có kết tủa đỏ nâu.

D. Kết tủa màu trắng.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3 quan sát thấy xuất hiện kết tủa đỏ nâu.

Phương trình hóa học:

FeCl3 + 3KOH → Fe(OH)3↓ + 3KCl

Bài 2: Dung dịch của chất X làm xanh quỳ tím và khi cho tác dụng với dung dịch kali sunfat( K2SO4)  tạo ra chất không tan (kết tủa). Chất X là:

A. BaCl2        

B. NaOH        

C. Ba(OH)2        

D. H2SO4

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Dung dịch của chất X làm xanh quỳ tím → X là bazơ tan.

Mà dung dịch của chất X tác dụng với dung dịch kali sunfat( K2SO4)  tạo ra chất không tan (kết tủa) → X là Ba(OH)2.

Phương trình hóa học:

Ba(OH)2 + K2SO4 → BaSO4↓ + 2KOH

Xem thêm cách nhận biết các chất hóa học nhanh, chi tiết khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Bài tập muối trung hòa và muối axit

Bài tập muối trung hòa và muối axit

Bài tập muối trung hòa và muối axit

Bạn đang đọc : Bài tập muối trung hòa và muối axit 2023 được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Bài tập muối trung hòa và muối axit 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Bài tập muối trung hòa và muối axit 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

kho 20 hni dong da hanoi | khoa hoc lap trinh cho tre em | lap trinh game
mua sam cam giong o dau | khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình python
Anna gấu 33 livestream link facebook | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
sắc np 1 nữ nhiều nam | Khóa học lập trình | lập trình game | lập trình web | lập trình python

Leave a comment