Hiện tượng nào xảy ra khi cho sắt kim loại vào HNO3 đặc nguội

Đánh giá bài này

Fe + HNO3 Fe(NO3)3 + NO+ H2O là phản ứng oxi hóa khử, được tinycollege.edu.vn biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung các bài học: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử lớp 10, tính chất Hóa học của Al và tính chất hóa học HNO3. cũng như các dạng bài tập. Hy vọng có thể giúp các bạn viết và cân bằng phương trình một cách nhanh và chính xác hơn.

Bạn đang xem: Fe + hno3 đặc nguội

PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

Fe + 4HNO3 Fe(NO3)3 + NO + 2H2O ( rắn )

(trắng)

Bạn đang đọc: Fe + hno3 đặc nguội

(dung dịch) (lỏng) ( khí ) ( không màu ) ( lỏng ) ( không màu ) M = 56 M = 63 M = 242 M = 30 M = 18

Fe HNO3 = FeNO3)3 NO H2O

1. Điều kiện phản ứng Fe tác dụng với HNO3

HNO3 loãng dư

2. Cách tiến hành phản ứng cho Fe tác dụng HNO3

Cho Fe ( sắt ) công dụng với dung dịch axit nitric HNO3

3. Hiện tượng Hóa học

Kim loại tan dần tạo thành dung dịch muối Muối sắt ( III ) nitrat và khí không màu hóa nâu trong không khí NO thoát ra.

4. Bài tập minh họa

Câu 1. Cho 11,2 gam Fe tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng dư, sau phản ứng thu được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là:

A. 6,72 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít
Xem đáp án
Đáp án D: Số mol của sắt bằng:nFe = 0,2 mol.Fe + 4HNO3 Fe(NO3)3 + NO+ 2H2O =>nNO = 0,2 => VNO = 0,2.22,4 = 4,48 lít
Đáp án D : Số mol của sắt bằng : nFe = 0,2 mol. Fe + 4HNO3 Fe ( NO3 ) 3 + NO + 2H2 O => nNO = 0,2 => VNO = 0,2. 22,4 = 4,48 lít


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Câu 2. Cho phương trình hóa học sau: Al + HNO3 Al(NO3)3 + NO + H2O

Tổng thông số tối giản của phương trình sau :
A. 8 B. 9 C. 12 D. 16
Xem đáp án
Đáp án B: Al + 4HNO3 Al(NO3)3 + NO + 2H2O
Đáp án B : Al + 4HNO3 Al ( NO3 ) 3 + NO + 2H2 O

Câu 3. Thành phần chính của quặng hemantit đỏ là:

A. FeCO3 B. Fe3O4 C. Fe2O3. nH2O D. Fe2O3
Xem đáp án
Đáp án D
Đáp án D

Câu 4. Nhận định nào sau đây là sai?

A. HNO3 phản ứng với tổng thể bazơ. B. HNO3 ( loãng, đặc, nóng ) phản ứng với hầu hết kim loại trừ Au, Pt. C. Tất cả những muối amoni khi nhiệt phân đều tạo khí amoniac. D. Hỗn hợp muối nitrat và hợp chất hữu cơ nóng chảy hoàn toàn có thể bốc cháy.
Xem đáp án
Đáp án C
Đáp án C

See also  Mẫu bản kiểm điểm cá nhân của học sinh THPT

Câu 5. Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu được sản phẩm gồm

A. FeO, NO2, O2. B. Fe2O3, NO2. C. Fe, NO2, O2. D. Fe2O3, NO2, O2.
Xem đáp án
Đáp án D
Đáp án D

Câu 6. Để điều chế Fe(NO3)2 ta có thể dùng phản ứng nào sau đây?

A. Fe + dung dịch AgNO3 dư B. Fe + dung dịch Cu ( NO3 ) 2 C. FeO + dung dịch HNO3 D. FeS + dung dịch HNO3
Xem đáp án
Đáp án B
Đáp án B

Câu 7. Chỉ sử dụng dung dịch HNO3 loãng, có thể nhận biết được bao nhiêu chất rắn riêng biệt sau: MgCO3, Fe3O4, CuO, Al2O3?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Xem đáp án
Đáp án D
Đáp án D

Câu 8. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HNO3 không đóng vai trò chất oxi hóa?


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A. ZnS + HNO3 ( đặc nóng ) B. Fe2O3 + HNO3 ( đặc nóng ) C. FeSO4 + HNO3 ( loãng ) D. Cu + HNO3 ( đặc nóng )
Xem đáp án
Đáp án B
Đáp án B

Câu 9. Cho 16,8 gam bột Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, thu được khí NO duy nhất, lượng muối thu được cho vào dung dịch NaOH dư thu được kết tủa. Nung nóng kết tủa mà không có không khí thu được m gam chất rắn. Tính m?

A. 10,8 gam B. 21,6 gam C. 7,2 gam D. 16,2 gam
Xem đáp án
Đáp án A Đáp án AnFe = 0,3 mol, nHNO3 = 0,4 mol Fe + 4HNO3 Fe ( NO3 ) 3 + NO + 2H2 O Bđ 0,3 0,4 Pư 0,1 0,4 0,1 0,1

Kt0,2 0 0,1 0,1

Xem thêm: Tiểu luận Lịch sử nghệ thuật

2F e ( NO3 ) 3 + Fe dư 3F e ( NO3 ) 2 Bđ 0,1 0,2 Pư 0,1 0,05 0,15 Kt 0 0,15 0,15 Fe ( NO3 ) 2 Fe ( OH ) 2 FeO 0,15 0,15 Khối lượng FeO thu được : 0,15. 72 = 10,8 gam

Câu 10.

Xem thêm: Lý Thuyết Tìm 2 Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Của 2 Số Đó, Chuyên Đề: Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và Tỉ Số

Sắt tác dụng với H2O ở nhiệt độ cao hom 570 °C thì tạo ra H2 và sản phẩm rắn là

A. FeO. B. Fe3O4. C. Fe2O3. D. Fe ( OH ) 2.
Xem đáp án
Đáp án A
Đáp án A

Câu 11. Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là:

See also  Top 10 mua xe sh 150i 2022 trả góp 2022 2023

A. 10,8 và 4,48. B. 10,8 và 2,24. C. 17,8 và 4,48. D. 17,8 và 2,24.
Xem đáp án
Đáp án Đáp ánnCu ( NO3 ) 2 = 0,8. 0,2 = 0,16 mol nH2SO4 = 0,8. 0,25 = 0,2 mol Do sau phản ứng còn dư hỗn hợp bột kim loại Fe còn dư, Cu2 + hết, muối Fe2 + 3F e + 2NO3 + 8H + 3F e2 + + 2NO + 4H2 O ( 1 ) 0,32 0,4 0,15 0,1 0,4 0,1 Fe + Cu2 + Fe2 + + Cu V = 0,1. 22,4 2,24 lít m ( 0,15 + 0,16 ). 56 + 0,16. 64 = 0,6 m m = 17,8

Câu 12. Dãy các chất và dung dịch nào sau đây khi lấy dư có thể oxi hoá Fe thành Fe(III)?


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội C. bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng
Xem đáp án
Đáp án D
Đáp án D

Câu 13: Dung dịch FeSO4 không làm mất màu dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường tự nhiên H2SO4 B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường tự nhiên H2SO4 C. Dung dịch Br2 D. Dung dịch CuCl2
Xem đáp án
Đáp án D
Đáp án D

Câu 14. Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là:

A. 10,8 và 4,48. B. 10,8 và 2,24. C. 17,8 và 4,48. D. 17,8 và 2,24.
Xem đáp án
Đáp án D Đáp án DDo sau phản ứng thu được hỗn hợp bột KL nên Fe dư, phản ứng tạo muối Fe2 + nCu2 + = nCu ( NO3 ) 2 = 0,16 mol ; nNO3 = 2 nCu ( NO3 ) 2 = 0,32 mol ; nH + = 2 nH2SO4 = 0,4 mol PTHH : 3F e + 8H + + 2NO3 3F e2 + + 2NO + 4H2 O ( Ta thấy : 0,4 / 8 + hết, NO3 dư ) 0,15 0,4 0,1 0,1 Fe + Cu2 + Fe2 + + Cu 0,16 0,16 0,16 Vậy nFe pư = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol => m KL sau = mFe dư + mCu => m 0,31. 56 + 0,16. 64 = 0,6 m => m = 17,8 gam => VNO = 0,1. 22,4 = 2,24 lít

Câu 15. Dãy các chất và dung dịch nào sau đây khi lấy dư có thể oxi hoá Fe thành Fe(III) ?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội C. bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng
Xem đáp án
Đáp án D
Đáp án D

Xem thêm: Phương pháp phân tích điện hóa và ứng dụng

See also  Review sữa Enspire cho bé trên 1 tuổi

Gửi tới những bạn phương trình Fe + HNO3 Fe ( NO3 ) 3 + NO + H2O được tinycollege.edu.vn biên soạn hoàn thành xong gửi tới những bạn. Hy vọng tài liệu giúp những bạn biết cách viết và cân đối phương trình phản ứng, hiện tượng kỳ lạ sau phản ứng khi cho Fe tính năng với HNO3 loãng dư. Các bạn hoàn toàn có thể những em cùng tìm hiểu thêm thêm 1 số ít tài liệu tương quan có ích trong quy trình học tập như : Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, .

Tham khảo thêm
Đánh giá bài viết
1 11.995
Chia sẻ bài viết
Tải về Bản in
0 Bình luận
Sắp xếp theo Mặc định Mới nhất Cũ nhất
Phương trình phản ứng
Giới thiệu Chính sách Theo dõi chúng tôi Tải ứng dụng Chứng nhận

Hiện tượng nào xảy ra khi cho sắt kim loại vào HNO3 đặc nguội

meta.vn. Giấy phép số 366/GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp.

Chuyên mục: Tham khảo thêmĐánh giá bài viết1 11.995 Chia sẻ bài viếtTải về Bản in0 Bình luậnSắp xếp theo Mặc định Mới nhất Cũ nhấtPhương trình phản ứngGiới thiệu Chính sách Theo dõi chúng tôi Tải ứng dụng Chứng nhậnmeta. vn. Giấy phép số 366 / GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp. Chuyên mục : Kiến thức mê hoặc

Source: https://mindovermetal.org
Category: Ứng dụng hay

5/5 – (1 vote)

Bạn đang đọc : Hiện tượng nào xảy ra khi cho sắt kim loại vào HNO3 đặc nguội được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Hiện tượng nào xảy ra khi cho sắt kim loại vào HNO3 đặc nguội do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Hiện tượng nào xảy ra khi cho sắt kim loại vào HNO3 đặc nguội

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

vnedu vn tra diem lop 9
nạp valorant
Top 10 truyện tranh ngôn tình tổng tài (h+) bá đạo
tui lv

Leave a comment