Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Đánh giá bài này

Câu 452289: Cho tam giác (ABC) có độ dài ba cạnh lần lượt là (5cm,,,7cm,,,8cm). Khi đó, diện tích tam giác (ABC) là

A. (10sqrt 3 ,c{m^2})

B. (20,c{m^2})

C. (60sqrt {13} ,c{m^2})

D. (140,c{m^2})

Áp dụng công thức Hê – rông: (S = sqrt {pleft( {p – a} right)left( {p – b} right)left( {p – c} right)} )

Trong đó, (p) là nửa chu vi và (a,,,b,,,c) là độ dài ba cạnh của tam giác (ABC).

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Xét ΔABC có: AB2 + AC2 = 32 + 42 = 25 = 52 = BC2

⇒ ΔABC vuông tại A (Định lý Pytago đảo)

⇒ Diện tích tam giác ABC bằng:

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

(với k là tỉ số đồng dạng).

Lại có tỉ số diện tích bằng bình phương tỉ số đồng dạng

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

⇒ A’B’ = 3.AB = 3.3 = 9 (cm)

B’C’ = 3.BC = 3.5 = 15 (cm)

C’A’ = 3.CA = 3.4 = 12 (cm)

Vậy độ dài ba cạnh của tam giác lần lượt là 9cm, 12cm, 15cm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bóng của cột điện trên mặt đất có độ dài là 4,5m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 0,6m. Tính chiều cao của cột điện.

Xem đáp án » 17/03/2020 11,209

Trên hình 50 hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết các tam giác này theo thứ tự các đỉnh tương ứng và giải thích vì sao chúng đồng dạng?

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Xem đáp án » 17/03/2020 1,720

Hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng trong hình 47.

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Xem đáp án » 17/03/2020 1,607

Tam giác hay hình tam giác là một loại hình cơ bản trong hình học: hình hai chiều phẳng có ba đỉnh là ba điểm không thẳng hàng và ba cạnh là ba đoạn thẳng nối các đỉnh với nhau. Tam giác là đa giác có số cạnh ít nhất (3 cạnh). Tam giác luôn luôn là một đa giác đơn và luôn là một đa giác lồi (các góc trong luôn nhỏ hơn 180o).

Các loại tam giác

Tam giác thường: là tam giác cơ bản nhất, có độ dài các cạnh khác nhau, số đo góc trong cũng khác nhau. Tam giác thường cũng có thể bao gồm các trường hợp đặc biệt của tam giác.

Tam giác cân: là tam giác có hai cạnh bằng nhau, hai cạnh này được gọi là hai cạnh bên. Đỉnh của một tam giác cân là giao điểm của hai cạnh bên. Góc được tạo bởi đỉnh được gọi là góc ở đỉnh, hai góc còn lại gọi là góc ở đáy. Tính chất của tam giác cân là hai góc ở đáy thì bằng nhau.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích tam giác

Tam giác đều: là trường hợp đặc biệt của tam giác cân có cả ba cạnh bằng nhau. Tính chất của tam giác đều là có 3 góc bằng nhau và bằng 60.

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Tam giác vuông: là tam giác có một góc bằng 90 (là góc vuông).

Tam giác tù: là tam giác có một góc trong lớn hơn lớn hơn 90(một góc tù) hay có một góc ngoài bé hơn 90 (một góc nhọn).


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tam giác nhọn: là tam giác có ba góc trong đều nhỏ hơn 90 (ba góc nhọn) hay có tất cả góc ngoài lớn hơn 90 (sáu góc tù).

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Tam giác vuông cân: vừa là tam giác vuông, vừa là tam giác cân.

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Công thức tính diện tích tam giác: vuông, thường, cân, đều

Tính diện tích tam giác thường

Tam giác thường là tam giác có độ dài ba cạnh khác nhau và số đo ba góc cũng không bằng nhau.

Tam giác thường có thể bao gồm các trường hợp đặc biệt khác như tam giác cân, tam giác vuông, tam giác đều. Vì thế, có thể áp dụng cùng các công thức dưới đây để tính diện tích cho nhiều tam giác khác nhau.

+ Tính diện tích khi biết độ dài đường cao

Diện tích tam giác bằng ½ tích đường cao hạ từ đỉnh nhân với cạnh đối diện của đỉnh đó.

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Tam giác ABC có ba cạnh a, b, c, ha là đường cao từ đỉnh A như hình vẽ:

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Công thức chung

Diện tích tam giác bằng ½ tích của chiều cao hạ từ đỉnh với độ dài cạnh đối diện của đỉnh đó.

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Tính diện tích tam giác khi biết một góc

Ví dụ: Tính diện tích tam giác ABC có độ dài cạnh đáy là 32cm và chiều cao là 22cm.

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Trong đó:

a, b, c: Lần lượt là độ dài các cạnh của tam giác.

Diện tích tam giác bằng ½ tích hai cạnh kề với sin của góc hợp bởi hai cạnh đó trong tam giác.

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Ví dụ: Cho tam giác ABC có góc B bằng 60 độ, cạnh BC = 7, cạnh AB = 5. Tính diện tích tam giác ABC?

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Tính diện tích tam giác khi biết 3 cạnh bằng công thức Heron.

Sử dụng công thức Heron đã được chứng minh:

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Trong đó:

a, b, c: Lần lượt là độ dài các cạnh của tam giác.

p: Nửa chu vi tam giác, bằng ½ tổng các cạnh của một tam giác.

Với p là nửa chu vi tam giác:

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Có thể viết lại bằng công thức:

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Ví dụ: Tính diện tích hình tam giác có độ dài cạnh AB = 8, AC = 7, CB = 9

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

 Tính diện tích bằng bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác (R)

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Trong đó:

a, b, c: Lần lượt là độ dài các cạnh của tam giác.

R: Bán kính đường tròn ngoại tiếp.

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Gọi R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Ta có:

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Cách khác: 

Lưu ý: Cần phải chứng minh được R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.

Ví dụ: Cho tam giác ABC, độ dài các cạnh a = 6, b = 7, c = 5, R = 3 (R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC).

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

 Tính diện tích bằng bán kính đường tròn nội tiếp tam giác (r)

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Trong đó:

p: Nửa chu vi tam giác.

r: Bán kính đường tròn nội tiếp.

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Gọi r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC và p là nửa chu vi tam giác p=(a+b+c)/2.

Ví dụ: Tính diện tích tam giác ABC biết độ dài các cạnh AB = 20, AC = 21, BC = 15, r = 5 (r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC).

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Các công thức tính diện tích tam giác trong không gian

Trong mặt phẳng Oxy, gọi tọa độ các đỉnh của tam giác ABC lần lượt là: A(xA,yA),B(xB,yB),C(xC,yC), ta có thể sử dụng các công thức sau để tính diện tích tam giác

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Trong mặt phẳng Oxy, gọi tọa độ các đỉnh của tam giác ABC là: 

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Áp dụng trong không gian, với khái niệm tích có hướng của 2 vectơ. Ta có:

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Ví dụ: Trong không gian Oxyz cho 3 điểm A(1;2;1), B(2;-1;3), C(5;2;-3). Tính diện tích của tam giác ABC.

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Bài tập ví dụ

* Tính diện tích hình tam giác có

a, Độ dài đáy là 15cm và chiều cao là 12cm

b, Độ dài đáy là 6m và chiều cao là 4,5m

Lời giải:

a, Diện tích của hình tam giác là:

(15 x 12) : 2 = 90 (cm2)

Đáp số: 90cm2

b, Diện tích của hình tam giác là:

(6 x 4,5) : 2 = 13,5 (m2)

Đáp số: 13,5m2


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chú ý: Trường hợp không cho cạnh đáy hoặc chiều cao, mà cho trước diện tích và cạnh còn lại, các bạn hãy áp dụng công thức suy ra ở trên để tính toán.

Một số chú ý khi tính diện tích tam giác.

– Với tam giác có chứa góc bẹt chiều cao nằm bên ngoài tam giác khi đó độ dài cạnh để tính diện tích chính bằng độ dài cạnh trong tam giác.

– Khi tính diện tích tam giác chiều cao nào ứng với đáy đó.

– Nếu hai tam giác có chung chiều cao hoặc chiều cao bằng nhau -> diện tích hai tam giác tỉ lệ với 2 cạnh đáy và ngược lại nếu hai tam giác có chung đáy (hoặc hai đáy bằng nhau) -> diện tích tam giác tỉ lệ với 2  đường cao tương ứng.

Tính diện tích tam giác cân

Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bên bằng nhau và số đo hai góc ở đáy cũng bằng nhau.

Tam giác cân ABC có ba cạnh, a là độ dài cạnh đáy, b là độ dài hai cạnh bên, ha là đường cao từ đỉnh A như hình vẽ:

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Áp dụng công thức tính diện tích thường, ta có công thức tính diện tích tam giác cân:

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Bài tập ví dụ

* Tính diện tích của tam giác cân có:

a, Độ dài cạnh đáy bằng 6cm và đường cao bằng 7cm

b, Độ dài cạnh đáy bằng 5m và đường cao bằng 3,2m

Lời giải:

a, Diện tích của hình tam giác là:

(6 x 7) : 2 = 21 (cm2)

Đáp số: 21cm2

b, Diện tích của hình tam giác là:

(5 x 3,2) : 2 = 8 (m2)

Đáp số: 8m2

Tính diện tích tam giác đều

Tam giác đều là tam giác có độ dài ba cạnh bằng nhau, số đo các góc cũng bằng nhau và bằng 60 độ.

Tam giác đều ABC có ba cạnh bằng nhau, a là độ dài các cạnh như hình vẽ:

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Áp dụng định lý Heron để suy ra, ta có công thức tính diện tích tam giác đều:

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Trong đó:

a: Độ dài các cạnh của tam giác đều.

Ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về công thức tính diện tích tam giác đều bên trên.

Ví dụ: Tính diện tích tam giác đều ABC, cạnh bằng 10.

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Bài tập ví dụ

* Tính diện tích của tam giác đều có:

a, Độ dài một cạnh tam giác bằng 6cm và đường cao bằng 10cm

b, Độ dài một cạnh tam giác bằng 4cm và đường cao bằng 5cm

Lời giải

a, Diện tích hình tam giác là:

(6 x 10) : 2 = 30 (cm2)

Đáp số: 30cm2

b, Diện tích hình tam giác là:

(4 x 5) : 2 = 10 (cm2)

Đáp số: 10cm2

Tính diện tích tam giác vuông

Tam giác vuông là tam giác có một góc bằng 90 độ (góc vuông).

– Công thức tính diện tích tam giác vuông

Ví dụ tam giác ABC vuông tại A. Áp dụng công thức tính diện tích tam giác thường để tính, ta có:

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Trong đó:

A, B, C: Các đỉnh của tam giác.

a, b, c: Lần lượt kí hiệu cho độ dài các cạnh BC, AC, AB.

ha: Đường cao hạ từ đỉnh A tương ứng.

S: Diện tích của hình tam giác.

Tam giác ABC vuông tại B, a, b là độ dài hai cạnh góc vuông:

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Áp dụng công thức tính diện tích thường cho diện tích tam giác vuông với chiều cao là 1 trong 2 cạnh góc vuông và cạnh đáy là cạnh còn lại.

Công thức tính diện tích tam giác vuông:

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Ví dụ: Tính diện tích hình tam giác ABC có độ dài đáy là 32cm và chiều cao là 22cm.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Bài tập ví dụ

* Tính diện tích của tam giác vuông có:

a, Hai cạnh góc vuông lần lượt là 3cm và 4cm

b, Hai cạnh góc vuông lần lượt là 6m và 8m

Lời giải:

a, Diện tích của hình tam giác là:

(3 x 4) : 2 = 6 (cm2)

Đáp số: 6cm2

b, Diện tích của hình tam giác là:

(6 x 8) : 2 = 24 (m2)

Đáp số: 24m2

Tương tự nếu dữ liệu hỏi ngược về cách tính độ dài, các bạn có thể sử dụng công thức suy ra ở trên.

Tính diện tích tam giác vuông cân

Tam giác ABC vuông cân tại A, a là độ dài hai cạnh góc vuông:

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác vuông cho diện tích tam giác vuông cân với chiều cao và cạnh đáy bằng nhau, ta có công thức:

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Bài tập tự luyện về hình tam giác lớp 5

Bài 1: Tính diện tích hình tam giác MDC (hình vẽ dưới). Biết hình chữ nhật ABCD có AB = 20 cm, BC = 15cm.

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Bài 2: Tính chiều cao AH của hình tam giác ABC vuông tại A. Biết : AB = 60 cm ; AC = 80 cm ; BC = 100 cm.

Bài 3: Một hình tam giác có đáy dài 16cm, chiều cao bằng 3/4 độ dài đáy. Tính diện tích hình tam giác đó

Bài 4: Một miếng đát hình tam giác có diện tích 288m2, một cạnh đáy bằng 32m. Hổi để diện tích miếng đát tăng thêm 72m2 thì phải tăng cạnh đáy đã cho thêm bao nhiêu mét?

Bài 5: Chiếc khăn quàng hình tam giác có đáy là 5,6 dm và chiều cao 20cm. Hãy tính diện tích chiếc khăn quàng đó.

Bài 6: Một khu vườn hình tam giác có diện tích 384m2, chiều cao 24m. Hỏi cạnh đáy của tam giác đó là bao nhiêu?

Bài 7: Một cái sân hình tam giác có cạnh đáy là 36m và gấp 3 lần chiều cao. Tính diện tích cái sân hình tam giác đó?

Bài 8: Cho hình tam giác vuông ABC (góc A là góc vuông). Biết độ dài cạnh AC là 12dm, độ dài cạnh AB là 90cm. Hãy tính diện tích hình tam giác ABC?

Bài 9: Cho hình tam giác vuông ABC tại A. Biết AC = 2,2dm, AB = 50cm. Hãy tính diện tích hình tam giác ABC?

Bài 10: Hình tam giác MNP có chiều cao MH = 25cm và có diện tích là 2dm2. Tính độ dài đáy NP của hình tam giác đó?

Bài 11: Một quán ăn lạ có hình dạng là 1 tam giác có tổng cạnh đáy và chiều cao là 24m, cạnh đáy bằng 1515 chiều cao. Tính diện tích quán ăn đó?

Bài 12: Cho tam giác ABC có đáy BC = 2cm. Hỏi phải kéo dài BC thêm bao nhiêu để được tam giác ABD có diện tích gấp rưỡi diện tích tam giác ABC?

Bài 13: Một hình tam giác có cạnh đáy bằng 2/3 chiều cao. Nếu kéo dài cạnh đáy thêm 30dm thì diện tích của hình tam giác tăng thêm 27m2. Tính diện tích hình tam giác đó?

Bài 14: Một hình tam giác có cạnh đáy bằng 7/4 chiều cao. Nếu kéo dài cạnh đáy thêm 5m thì diện tích của hình tam giác tăng thêm 30m2. Tính diện tích hình tam giác đó?

Bài 15: Cho một tam giác ABC vuông ở A. Nếu kéo dài AC về phía C một đoạn CD dài 8cm thì tam giác ABC trở thành tam giác vuông cân ABD và diện tích tăng thêm 144cm2. Tính diện tích tam giác vuông ABC ?

Bài tập về hình tam giác nâng cao

Bài 1: Cho hình tam giác ABC vuông tại A có chu vi bằng 72cm. Độ dài cạnh AB bằng 3/4 độ dài cạnh AC, độ dài cạnh AC bằng 4/5 độ dài cạnh BC. Tính diện tích của tam giác ABC

Bài 2: Trong hình tam giác ABC, biết M và N lần lượt là trung điểm của cạnh AB và AC. Tính diện tích tam giác ABC biết diện tích hình tam giác AMN bằng 5cm2

Bài 3: Cho hình vuông ABCD có AB = 6cm, M là trung điểm của BC, DN = 1/2NC. Tính diện tích hình tam giác AMN.

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Bài 4: Cho tam giác MNP. Gọi K là trung điểm của của cạnh NP, I là trung điểm của cạnh MP. Biết diện tích hình tam giác IKP bằng 3,5cm2. Tính diện tích hình tam giác MNP

Bài 5: Cho hình tam giác ABC có cạnh AB dài 20cm, cạnh AC dài 25cm. Trên cạnh AB lấy điểm D cách A 15cm, trên cạnh AC lấy điểm E cách điểm A 20cm. Nối D với E được hình tam giác ADE có diện tích là 45cm2.. Tính diện tích hình tam giác ABC

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Bài 6: Cho hình tam giác ABC. Các điểm D, E, G lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC và AC. Tính diện tích hình tam giác DEG, biết diện tích tam giác ABC là 100m2

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Bài 7: (Thi vào 6 trường Archimedes Academy 2019 – 2020 – đợt 2)

Cho tam giác với các tỷ lệ như hình.

Biết S3−S1=84cm2. Tính S4−S2

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Bài 8: (Thi vào 6 trường Hà Nội Amsterdam 2010 – 2011)

Cho tam giác ABC có diện tích là 180 cm2. Biết AB = 3 x BM; AN = NP=PC; QB=QC. Tính diện tích tam giác MNPQ ? (xem hình vẽ)

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Bài 9: (Thi vào 6 trường Hà Nội Amsterdam 2006 – 2007)

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 18cm2. Biết DA = 2 x DB ; EC = 3 x EA ; MC = MB (hình vẽ). Tính tổng diện tích hai tam giác MDB và MCE ?

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Bài 10: (Thi vào 6 trường Hà Nội Amsterdam 2004 – 2005)

Trong hình vẽ bên có NA = 2 x NB; MC = 2 x MB và diện tích tam giác OAN là 8cm2. Tính diện tích BNOM ?

Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường THPT Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Bạn đang đọc : Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Tính diện tích S của tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 5cm 7cm và 8cm

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

kho 20 hni dong da hanoi | khoa hoc lap trinh cho tre em | lap trinh game
mua sam cam giong o dau | khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình python
Anna gấu 33 livestream link facebook | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
sắc np 1 nữ nhiều nam | Khóa học lập trình | lập trình game | lập trình web | lập trình python

Để lại bình luận