Nh4cl + naoh phương trình ion rút gọn

Đánh giá bài này

Cho các phản ứng sau:
(a) NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O
(b) NH4HCO3 + 2KOH → K2CO3 + NH3 + 2H2O
(c) NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O
(d) Ba(HCO3)2 + 2NaOH → BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O
Số phản ứng có phương trình ion rút gọn OH- + HCO3- → CO32- + H2O là

Amoni clorua (công thức hóa học: NH4Cl) là tinh thể lập phương không màu hoặc tinh thể màu trắng, vị mặn, tính mát nhưng hơi đắng. Dễ dàng hòa tan trong nước và amoniac lỏng, và hòa tan nhẹ trong rượu; nhưng không hòa tan trong axeton và ete. Dung dịch nước có tính axit yếu, khi đun nóng thì tính axit tăng lên.

Amoni clorua thường dùng để chỉ amoni clorua. sunfat, nhưng mức độ chua hóa đất sau khi sử dụng Nó nghiêm trọng hơn sunfat amôn.

Do sự phối trí của các ion amoni, dung dịch amoni clorua có tính ăn mòn kim loại, đặc biệt là đồng. Amoni clorua thu được bằng phản ứng trung hòa khí amoniac và hiđro clorua hoặc nước amoniac và axit clohiđric, khói trắng được tạo ra trong quá trình phản ứng tổng hợp khí amoniac và hiđro clorua.

NH3 + HCl → NH4Cl

Khi đun nóng, amoni clorua bị phân hủy thành hiđro clorua và khí amoniac:

NH4Cl → NH3 + HCl

Lưu ý: Nếu thùng chứa là một hệ hở, phản ứng này sẽ chỉ tiến hành ở bên phải.

Đồng thời, amoni clorua phản ứng với kiềm (natri hydroxit, canxi hydroxit, vv) để tạo ra khí amoniac. Đây là một trong những phương pháp phổ biến để điều chế amoniac trong phòng thí nghiệm. Vì khối lượng riêng của khí amoniac nhỏ hơn không khí nên để thu khí amoniac phải dùng phương pháp thải khí đi xuống (phương pháp khí đi lên).

NH4Cl + NaOH → NH3 + NaCl + H2O

Phương trình ion rút gọn: NH4+ + OH− → NH3 + H2O

Chủ yếu được sử dụng trong sản xuất pin, ắc quy, muối amoni, thuộc da, mạ điện, thêm vào thực phẩm (chẳng hạn như cam thảo muối), nhiếp ảnh hoặc sản xuất chất kết dính, v.v.

Khi đo nhiệt độ bằng độ F, nước muối trộn với nước đá, nước và amoni clorua có thể được giữ ở 0 độ F, đây là cơ sở tham chiếu chính cho nhiệt kế độ F. Nước muối này là môi trường lạnh nhất có thể được tạo ra tại thời điểm nhiệt độ tính bằng Fahrenheit được công bố.

Amoni clorua là một loại phân bón axit, và do hàm lượng clo cao, nó không thích hợp để sử dụng trên đất chua và đất mặn, và nó không thích hợp để sử dụng làm phân bón hạt, phân bón lá hoặc phân bón cây con.

Vì nó có chứa clo, amoni clorua không thích hợp cho các loại cây trồng nhạy cảm với clo, chẳng hạn như cây thuốc lá, khoai tây, cây có múi và cây chè.

Amoni clorua làm phân đạm thích hợp sử dụng cho lúa, lúa mì, bông, gai dầu, rau và các cây trồng khác, đặc biệt là lúa, vì clo có thể ức chế quá trình nitrat hóa ruộng lúa và thúc đẩy sự hình thành các sợi thân cây lúa, do đó làm tăng độ dẻo dai của thân cây và cải thiện khả năng chống chịu của cây lúa.

Amoni clorua có thể được sử dụng để sản xuất pin khô, ắc quy, các muối amoni khác, phụ gia mạ điện và chất hàn kim loại.

Amoni clorua được sử dụng làm phụ trợ nhuộm, đóng hộp và mạ kẽm, thuộc da, y học, làm nến, chất kết dính, mạ crôm, đúc chính xác, v.v. Được sử dụng trong in và nhuộm vải và chất tẩy rửa.

Amoni clorua được sử dụng như một chất dinh dưỡng cho nấm men trong quá trình sản xuất bia. Thuốc thử phân tích, chẳng hạn như chất ổn định hồ quang cho quang phổ phát xạ, chất ức chế giao thoa cho quang phổ hấp thụ nguyên tử, v.v.

Dãy gồm các chất có thể cùng tồn tại trong một dung dịch:

Trong một dung dịch có thể cùng tồn tại các ion sau:

Dãy gồm các ion không thể cùng tồn tại trong một dung dịch là

Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng trao đổi?

Cặp chất nào sau đây không thể tồn tại trong một dung dịch?

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi

Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết

Ion (CO_3^{2 – }) cùng tồn tại với các ion sau trong một dung dịch:

Cho sơ đồ sau:  X + Y → CaCO3 + BaCO3 + H2O

X,Y có thể là

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi

Dung dịch nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl loãng?

Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo ra sản phẩm đều là chất khí?

Phương trình hóa học nào viết sai so với phản ứng xảy ra?

Cho 7,65 gam hỗn hợp Al và Mg tan hoàn toàn trong 500 ml dung dịch HCl 1,04M và H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16,5 gam kết tủa gồm 2 chất. Mặt khác cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Trộn lẫn hỗn hợp các ion sau:

(I) K+, CO32-, S2- với H+, Cl-, NO3-     

(II) Na+, Ba2+, OH- với H+, Cl-, SO42-

(III) NH4+, H+, SO42- với Na+, Ba2+, OH-      

(IV) H+, Fe2+, SO42- với Ba2+, K+, OH-

(V) K+, Na+, HSO3- với Ba2+, Ca2+, OH-

(VI) Cu2+, Zn2+, Cl- với K+, Na+, OH-

Trường hợp có thể xảy ra 3 phản ứng là :


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Có 2 dung dịch chứa 2 cation và 2 anion không trùng nhau trong các ion sau: K+ (0,15 mol), Mg2+ (0,1 mol), NH4+ (0,25 mol), H+ (0,25 mol), Cl- (0,1 mol), SO42- (0,075 mol), NO3- (0,25 mol), CO32- (0,15 mol). Một trong 2 dung dịch trên chứa các ion nào dưới đây?

Cho dãy các ion sau:

(a) H+, Fe3+, NO3-, SO42-                                                                          (b) Ag+, Na+, NO3-, Cl-

(c) Al3+, NH4+, Br-+, OH-                                                                         (d) Mg2+, K+, SO42-, PO43-

(e) K+, HPO42-, Na+, OH-                                                                        (g) Fe2+, Na+, HSO4-, NO3-

(h) Ag+, NH4+, SO42-, I-                                                                            (i) Mg2+, Na+, SO42-

Số dãy gồm các ion cùng tồn tại trong 1 dung dịch là:

Các dung dịch riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành một số thí nghiệm, kết quả được ghi lại trong bảng sau:

Nh4cl + naoh phương trình ion rút gọn

Các dung dịch (1), (3), (5) lần lượt là

Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

Đang xem: Nh4cl naoh phương trình ion

Nh4cl + naoh phương trình ion rút gọn

Giải thích các bước giải:

a) (3AgN{O_3} + AlC{l_3}xrightarrow{{}}Al{(N{O_3})_3} + 3AgCl)

(A{g^ + } + C{l^ – }xrightarrow{{}}AgCl)

b)(NaOH + N{H_4}Clxrightarrow{{}}NaCl + N{H_3} + {H_2}O)

(N{H_4}^ + + O{H^ – }xrightarrow{{}}N{H_3} + {H_2}O)

c ) (2C{H_3}COONa + {H_2}S{O_4}xrightarrow{{}}N{a_2}S{O_4} + 2C{H_3}COOH)

(C{H_3}CO{O^ – } + {H^ + }overset {} leftrightarrows C{H_3}COOH)

d) ({(N{H_4})_2}S{O_4} + Ba{(OH)_2}xrightarrow{{}}BaS{O_4} + 2N{H_3} + 2{H_2}O)

(2N{H_4}^ + + S{O_4}^{2 – } + B{a^{2 + }} + 2O{H^ – }xrightarrow{{}}BaSO{ _4} + 2N{H_3} + 2{H_2}O)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarGửiHủy

Đăng nhập để hỏi chi tiết


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

AnnihilatorsTrả lời34252

Điểm

537340

Cám ơn

28399

Nh4cl + naoh phương trình ion rút gọn

Mod lingocard.vn

Đáp án:dưới nha

Giải thích các bước giải:

a, 3AgNO3+AlCl3=3AgCl+Al(NO3)3

3Ag+ + 3NO3- + Al3+ + 3Cl- = 3AgCl + Al3+ + 3NO3-

3Ag+ + 3Cl-= 3AgCl

b, NaOH+NH4Cl=NaCl+NH3+H2O

Na+ + OH- + NH4+ + Cl- = Na+ + Cl- + NH3 + H2O

NH4+ + OH- = NH3 + H2O

c, H2SO4+2CH3COONa=2CH3COOH+Na2SO4

2H+ + SO42- + 2CH3COO- + 2Na+ = 2CH3COOH + 2Na+ + SO42-

2CH3COO- + 2H+ 2CH3COOH

d, Ba(OH)2+ (NH4)2SO4= BaSO4+ 2NH3+2H2O

Ba2+ + 2OH- + 2NH4+ + SO42- = BaSO4 + 2NH3+ 2H2O

(Phương trình ion thu gọn giống phương trình ion trên)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: Giáo Án Nặn Đồ Dùng Trong Gia Đình Lớp 5 Tuổi, Nặn Đồ Dùng Trong Gia Đình

starstarstarstarstarGửiHủy

Đăng nhập để hỏi chi tiết

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé!

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK HOÁ 11 – TẠI ĐÂY

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Sự kiện

Sự kiện soạn văn

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do báo cáo vi phạm?

Gửi yêu cầu Hủy

Nh4cl + naoh phương trình ion rút gọn

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Thành Phát

Nh4cl + naoh phương trình ion rút gọn

Trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà Intracom, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.

Xem thêm: đồ án xử lý nước thải bằng công nghệ mbr

Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số 331/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình

Bạn đang đọc : Nh4cl + naoh phương trình ion rút gọn được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Nh4cl + naoh phương trình ion rút gọn do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Nh4cl + naoh phương trình ion rút gọn

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

kho 20 hni dong da hanoi | khoa hoc lap trinh cho tre em | lap trinh game
mua sam cam giong o dau | khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình python
Anna gấu 33 livestream link facebook | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
sắc np 1 nữ nhiều nam | Khóa học lập trình | lập trình game | lập trình web | lập trình python

Để lại bình luận