Trung điểm là gì lớp 6

Đánh giá bài này

Trung điểm là gì?Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa và cách đều hai đầu đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng còn gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

A. Lý thuyết

1. Trung điểm của đoạn thẳng

Trung điểm là gì lớp 6

Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa và cách đều hai đầu đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng còn gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng.

Ví dụ: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB

Ta có:

M là trung điểm của đoạn thẳng AB MA = MB và M nằm giữa hai điểm A, B.

Hoặc M là trung điểm của đoạn thẳng AB

Trung điểm là gì lớp 6

Hoặc M là trung điểm của đoạn thẳng AB

Trung điểm là gì lớp 6

2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng

Ví dụ: Đoạn thẳng AB có độ dài là 5cm. Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng ấy

Ta có:

Trung điểm là gì lớp 6
Trung điểm là gì lớp 6

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi:

A. MA = MB B. AM = (1/2)AB

C. MA + MB = AB D. MA + MB = AB và MA = MB

Lời giải

Câu 2: Nếu ta có P là trung điểm MN thì:

A. MP = NP = MN/2 B. MP + NP = 2MN

C. MP = NP = MN/4 D. MP = NP = MN

Lời giải

Ta có P là trung điểm MN thì MP = NP = MN/2

Chọn đáp án A.

Câu 3: Cho đoạn thẳng AB dài 12 cm, M là trung điểm của đoạn thẳng AB . Khi đó, độ dài đoạn thẳng MA bằng:

A. 3cm B. 15cm C. 6cm D. 20cm

Lời giải

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB AM = (1/2).AB = (1/2).12 = 6cm

Vậy AM = 6cm

Chọn đáp án C.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Câu 4: Cho I là trung điểm đoạn thẳng MN. Biết NI = 8cm . Khi đó độ dài đoạn thẳng MN bằng

A. 4cm B. 16cm C. 21cm D. 24cm

Lời giải

Vì I là trung điểm đoạn thẳng MN nên IM = IN = (1/2).MN hay MN = 2.IN = 2.8 = 16cm

Chọn đáp án B.

Câu 5: Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm. Chọn câu sai:

A. Điểm A nằm giữa hai điểm O và B B. Điểm A là trung điểm đoạn OB

C. Điểm O là trung điểm đoạn AB D. OA = OB = 3cm

Lời giải

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB và C là điểm bất kì nằm giữa A và M. Chứng tỏ rằng:

Lời giải

Trung điểm là gì lớp 6

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB và C là điểm bất kì nằm giữa A và M, ta có:

Trung điểm là gì lớp 6

Câu 2: Trên đường thẳng xy cho ba điểm A, B, C theo thứ tự. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và BC. Chứng minh rằng:

Lời giải

Trung điểm là gì lớp 6

M là trung điểm của AB: MB = AB/2

N là trung điểm của BC: NC = BC/2

Khi đó:

Trung điểm là gì lớp 6

Bạn đang đọc : Trung điểm là gì lớp 6 được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Trung điểm là gì lớp 6 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Trung điểm là gì lớp 6

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

kho 20 hni dong da hanoi | khoa hoc lap trinh cho tre em | lap trinh game
mua sam cam giong o dau | khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình python
Anna gấu 33 livestream link facebook | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
sắc np 1 nữ nhiều nam | Khóa học lập trình | lập trình game | lập trình web | lập trình python

Leave a comment