Muối nào sau đây là muối trung hòa a NH4Cl B nahso3 C Na2HPO4 D nh4h2po4

Đánh giá bài này

Đáp án D Muối axit là muối mà gốc axit vẫn còn H có khả năng phân li ra ion ${{H}^{+}}$ Muối trung hòa là muối mà gốc axit không còn H có khả năng phân li ra ion ${{H}^{+}}$. Trong công thức cấu tạo của Na2HPO3 vẫn còn nguyên tử H, nhưng không có khả năng phân li ra ion ${{H}^{+}}$, vì liên kết giữa H – P là liên kết cộng hóa trị không phân cực. Trong công thức cấu tạo của các muối còn lại vẫn còn nguyên tử H có khả năng phân li ra ion ${{H}^{+}}$ (do liên kết giữa H – O là liên kết cộng hóa trị có cực, cặp e dùng chung lệch hẳn về phía oxi là nguyên tử có độ âm điện lớn hơn).

Muối nào sau đây là muối trung hòa a NH4Cl B nahso3 C Na2HPO4 D nh4h2po4

Last edited by a moderator: Jul 29, 2021

Theo A-rê-ni-ut, chất nào sau đây là axit ?

Dãy bao gồm chất và ion đều là axit là

Dãy các chất và ion nào sau đây là bazơ?

Chất nào trong các chất sau đây không phải là chất lưỡng tính

Dãy các chất và ion lưỡng tính là

Chất có tính lưỡng tính là:

Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính?

Cho các chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số chất có tính lưỡng tính là

Dãy gồm các chất tác dụng với cả hai dung dịch NaOH và dung dịch HCl là

Trong các ion sau đây, ion nào tan trong nước cho môi trường trung tính?

Dung dịch nào sau đây có môi trường kiềm

Muối nào sau đây là muối axit?

Dung dịch nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành đỏ?

Theo thuyết Bronsted thì câu trả lời nào dưới đây không đúng?

Chất nào sau đây là muối trung hòa?

    A. NaHSO4.               B. (NH4)2SO4.          C. Na2HPO4.             D. KHCO3.

Câu hỏi hot cùng chủ đề

  • Dãy các chất đu phản ứng với dung dịch HCl

    A. NaOH, Al, CuSO4, CuO

    B. Cu (OH)2, Cu, CuO, Fe

    C. CaO, Al2O3, Na2SO4, H2SO4

    D. NaOH, Al, CaCO3, Cu(OH)2, Fe, CaO, Al2O3

Trong các chất sau đây: Na2CO3­, NaHCO3, NH4Cl, NaHS, Na2HPO3, CH3COONa, NaHSO4. Số muối axit là:

A.6

B.5.

C.3.

Đáp án chính xác

D.4.

Xem lời giải


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Câu C nha . Vì câu C trong phân tử muối Na2SO4 không chứa H.

Lưu ý : Na2HPO3 và Na2H2PO2 tuy có H trong phân tử muối nhưg H không còn tính axit nên 2 muối này là muối trung hòa

Những câu hỏi liên quan

Câu 38) làm bay hơi 800ml dng dịch NaOH 0,6M  để chỉ còn 50g dng dịch. C% của dung dịch mới là :A. 38,3%B. 38,4%C.38%D.39%

Câu 54) Những muối cho dưới đây, muối nào là muối axit, muối nào là muối trung hoà: NH4Cl, NaHCO3, Na2HPO4, KHS, Na3PO4, NaH2PO4, Ca(HCO3)2, KHSO4, NaCl, Ca(NO3)2CÂU 52) Muốn thêm nước vào 2 lít dung dịch NaOH 1M để thu được dung dịch có nồng độ 0,1M thì lượng nước phải thêm vào là:A. 22 lítB. 20 lítC. 18 lít

D. 16 lít

 

Cho các chất sau: NH4Cl, Al(OH)3, ZnCl2, (NH4)2CO3, NaHCO3, Al2O3, KHSO4. Số chất là chất lưỡng tính là

A. 5

B. 4

C. 2

D. 3

Cho các chất sau: NH4Cl, Al(OH)3, ZnCl2, (NH4)2CO3, NaHCO3, Al2O3, KHSO4. Số chất là chất lưỡng tính là:

A. 5

B. 4 

C. 2 

D. 3

Cho các chất sau: NH4Cl, Al(OH)3, ZnCl2, (NH4)2CO3, NaHCO3, Al2O3, KHSO4. Số chất là chất lưỡng tính là:

A. 5.                            

B. 4                             

C. 2                             

D. 3


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Câu 9. Hãy cho biết sử dụng quỳ tím có thể phân biệt dãy dung dịch nào sau đây? 

   A. Na2CO3, NaHCO3 và NaCl    B. AlCl3, Na2CO3 và Na2SO4  

   C. NaOH, Na2CO3 và  NaCl       D. NH4Cl, AlCl3 và NaNO3 

 Câu 10. Dãy các muối nào sau đây đều thủy phân trong nước?  

A. Ba(NO3)2, Mg(NO3)2, Na2S, KI, Na2SO4

B. Ba(NO3)2, Mg(NO3)2, NaNO3, KHS, Na3PO4  

C. AlCl3, Na3PO4, K2SO3, CH3COONa, Fe(NO3)3 

D. AlCl3, KCl, K2SO3, CH3COONa, Ba(NO3)2  

 Câu 11. Dãy các dung dịch nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần về pH. (Giả thiết rằng chúng có cùng nồng độ mol/l)  

 A. NaCl, NH4Cl, NaOH, Na2CO3  

 B. HCl, H2SO4, NaCl, Na2CO3   

 C. NH4Cl, NaCl, Ba(OH)2, NaOH                                 

 D. NH4Cl, NaCl, Na2CO3, NaOH  

 Câu 9. Hãy cho biết sử dụng quỳ tím có thể phân biệt dãy dung dịch nào sau đây? 

A. Na2CO3, NaHCO3 và NaCl       B. AlCl3, Na2CO3 và Na2SO4  

C. NaOH, Na2CO3 và  NaCl          D. NH4Cl, AlCl3 và NaNO3 

 Câu 10. Dãy các muối nào sau đây đều thủy phân trong nước?  

A. Ba(NO3)2, Mg(NO3)2, Na2S, KI, Na2SO4

B. Ba(NO3)2, Mg(NO3)2, NaNO3, KHS, Na3PO4  

C. AlCl3, Na3PO4, K2SO3, CH3COONa, Fe(NO3)3 

D. AlCl3, KCl, K2SO3, CH3COONa, Ba(NO3)2  

 Câu 11. Dãy các dung dịch nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần về pH. (Giả thiết rằng chúng có cùng nồng độ mol/l)  

A. NaCl, NH4Cl, NaOH, Na2CO3  

B. HCl, H2SO4, NaCl, Na2CO3   

C. NH4Cl, NaCl, Ba(OH)2, NaOH                                

D. NH4Cl, NaCl, Na2CO3, NaOH  

Cho các muối: (1) NaHCO3; (2) K2HPO4; (3) Na2HPO3; (4) NH4HS; (5) KHSO4. Số muối có thể tác dụng với bazơ tương ứng tạo muối trung hòa là

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Bạn đang đọc : Muối nào sau đây là muối trung hòa a NH4Cl B nahso3 C Na2HPO4 D nh4h2po4 được cập nhập bởi Tekmonk

Thông tin và kiến thức về chủ đề Muối nào sau đây là muối trung hòa a NH4Cl B nahso3 C Na2HPO4 D nh4h2po4 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
Muối nào sau đây là muối trung hòa a NH4Cl B nahso3 C Na2HPO4 D nh4h2po4

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

kho 20 hni dong da hanoi | khoa hoc lap trinh cho tre em | lap trinh game
mua sam cam giong o dau | khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình python
Anna gấu 33 livestream link facebook | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
sắc np 1 nữ nhiều nam | Khóa học lập trình | lập trình game | lập trình web | lập trình python

Để lại bình luận