Giải bài 21, 22, 23, 24, 25, 26 trang 17 SGK toán 8 tập 2 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 21, 22, 23, 24, 25, 26 trang 17 SGK toán 8 tập 2 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 17 bài 4 Phương trình tích sgk toán 8 tập 2. Câu 21: Giải các phương trình…

Bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) (3x – 2)(4x + 5) = 0;                         b) (2,3x – 6,9)(0,1x + 2) = 0;

c) (4x + 2)(x2 +  1) = 0;                         d) (2x + 7)(x – 5)(5x + 1) = 0;

Hướng dẫn giải:

a) (3x – 2)(4x + 5) = 0

⇔ 3x – 2 = 0 hoặc 4x + 5 = 0

1) 3x – 2 = 0 ⇔ 3x = 2 ⇔ x = ( frac{2}{3})

2) 4x + 5 = 0 ⇔ 4x = -5 ⇔ x = ( -frac{5}{4})

Vậy phương trình có tập nghiệm S = ( left { frac{2}{3};frac{-5}{4} right }).

b) (2,3x – 6,9)(0,1x + 2) = 0

⇔ 2,3x – 6,9 = 0 hoặc 0,1x + 2 = 0

1) 2,3x – 6,9 = 0 ⇔ 2,3x = 6,9 ⇔ x = 3

2) 0,1x + 2 = 0 ⇔ 0,1x = -2 ⇔ x = -20.

Vậy phương trình có tập hợp nghiệm S = {3;-20}

c) (4x + 2)(x2 +  1) = 0 ⇔ 4x + 2 = 0 hoặc x2 +  1 = 0

1) 4x + 2 = 0 ⇔ 4x = -2 ⇔ x = ( -frac{1}{2})

2) x2 +  1 = 0 ⇔ x2 = -1 (vô lí vì x2 ≥ 0)

Vậy phương trình có tập hợp nghiệm S = ( left { -frac{1}{2} right }).

d) (2x + 7)(x – 5)(5x + 1) = 0

⇔ 2x + 7 = 0 hoặc x – 5 = 0 hoặc 5x + 1 = 0

1) 2x + 7 = 0 ⇔ 2x = -7 ⇔ x = ( -frac{7}{2})

2) x – 5 = 0 ⇔ x = 5

3) 5x + 1 = 0 ⇔ 5x = -1 ⇔ x = ( -frac{1}{5}).

Vậy phương trình có tập nghiệm là S = ( left { -frac{7}{2};5;-frac{1}{5} right }) 


Bài 22 trang 17 sgk toán 8 tập 2

Bằng cách phân tích vế trái thành nhân tử, giải các phương trình sau:

a) 2x(x – 3) + 5(x – 3) = 0                       b) (x2 – 4) + (x – 2)(3 – 2x) = 0

c) x3 – 3x2 + 3x – 1 = 0;                          d) x(2x – 7) – 4x + 14 = 0

e) (2x – 5)2 – (x + 2)2 = 0;                       f) x2 – x – 3x + 3 = 0

Hướng dẫn giải:

a) 2x(x – 3) + 5(x – 3) = 0 ⇔ (x – 3)(2x + 5) = 0 ⇔ x – 3 = 0 hoặc 2x + 5 = 0

1) x – 3 = 0 ⇔ x = 3

2) 2x + 5 = 0 ⇔ 2x = -5 ⇔ x = -2,5

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {3;-2,5}

b) (x2 – 4) + (x – 2)(3 – 2x) = 0 ⇔ (x – 2)(x + 2) + (x – 2)(3 – 2x) = 0

⇔ (x – 2)(x + 2 + 3 – 2x) = 0 ⇔ (x – 2)(-x + 5) = 0 ⇔ x – 2 = 0 hoặc -x + 5 = 0

1) x – 2 = 0 ⇔ x = 2

2) -x + 5 = 0 ⇔ x = 5

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {2;5}

c) x3 – 3x2 + 3x – 1 = 0 ⇔ (x – 1)3 = 0 ⇔ x = 1.

Vậy tập nghiệm của phương trình là x = 1

d) x(2x – 7) – 4x + 14 = 0 ⇔ x(2x – 7) – 2(2x – 7) = 0

                                     ⇔ (x – 2)(2x – 7) = 0 ⇔ x – 2 = 0 hoặc 2x – 7 = 0

1) x – 2 = 0 ⇔ x = 2

2) 2x – 7 = 0 ⇔ 2x = 7 ⇔ x = ( frac{7}{2})

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {2;( frac{7}{2})}

e) (2x – 5)2 – (x + 2)2 = 0 ⇔ (2x – 5 – x – 2)(2x – 5 + x + 2) = 0

⇔ (x – 7)(3x – 3) = 0 ⇔ x – 7 = 0 hoặc 3x – 3 = 0

1) x – 7 = 0 ⇔ x = 7

2) 3x – 3 = 0 ⇔ 3x = 3 ⇔ x = 1

f) x2 – x – 3x + 3 = 0 ⇔ x(x – 1) – 3(x – 1) = 0 ⇔ (x – 3)(x – 1) = 0 

⇔ x = 3 hoặc x = 1

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {1;3}


Bài 23 trang 17 sgk toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) (xleft( {2x – 9} right) = 3xleft( {x – 5} right))

b) (0,5xleft( {x – 3} right) = left( {x – 3} right)left( {1,5x – 1} right))

c) (3x – 15 = 2xleft( {x – 5} right))

See also  Kể lại câu chuyện Cây bút thần theo lời kể của em 2023

d) ({3 over 7}x – 1 = {1 over 7}xleft( {3x – 7} right).)

Hướng dẫn làm bài:

a) (xleft( {2x – 9} right) = 3xleft( {x – 5} right))

⇔(xleft( {2x – 9} right) – 3xleft( {x – 5} right) = 0)

⇔(xleft( {2x – 9 – 3x + 15} right) = 0)

⇔(xleft( {6 – x} right) = 0)

⇔(left[ {matrix{{x = 0} cr {6 – x = 0} cr} } right. Leftrightarrow left[ {matrix{{x = 0} cr {x = 6} cr} } right.)

Vậy tập hợp nghiệm S ={0;6}.

b) (0,5xleft( {x – 3} right) = left( {x – 3} right)left( {1,5x – 1} right))

⇔(0,5xleft( {x – 3} right) – left( {x – 3} right)left( {1,5x – 1} right) = 0)

⇔(left( {x – 3} right)left( {1 – x} right) = 0)

⇔(left[ {matrix{{x – 3 = 0} cr {1 – x = 0} cr} } right. Leftrightarrow left[ {matrix{{x = 3} cr {x = 1} cr} } right.)

Vậy tập hợp nghiệm S= {1;3}.

c) (3x – 15 = 2xleft( {x – 5} right))

⇔(0 = 2xleft( {x – 5} right) – left( {3x – 15} right))

⇔ (0 = 2xleft( {x – 5} right) – 3left( {x – 5} right))

⇔(0 = left( {x – 5} right)left( {2x – 3} right))

⇔(left[ {matrix{{x – 5 = 0} cr {2x – 3 = 0} cr} } right. Leftrightarrow left[ {matrix{{x = 5} cr {x = {3 over 2}} cr} } right.)

Vậy tập hợp nghiệm (S = left{ {5;{3 over 2}} right})

d) ({3 over 7}x – 1 = {1 over 7}xleft( {3x – 7} right))

⇔(left( {{3 over 7}x – 1} right) – {1 over 7}xleft( {3x – 7} right) = 0)

⇔({1 over 7}left( {3x – 7} right) – {1 over 7}xleft( {3x – 7} right) = 0)

⇔({1 over 7}left( {3x – 7} right)left( {1 – x} right) = 0)

⇔(left[ {matrix{{1 – x = 0} cr {3x – 7 = 0} cr} } right. Leftrightarrow left[ {matrix{{x = 1} cr {x = {7 over 3}} cr} } right.)

Vậy tập hợp nghiệm (S = left{ {1;{7 over 3}} right}) .


Bài 24 trang 17 sgk toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) (left( {{x^2} – 2x + 1} right) – 4 = 0)

b) ({x^2} – x =  – 2x + 2)

c) (4{x^2} + 4x + 1 = {x^2})

d) ({x^2} – 5x + 6 = 0)

Hướng dẫn làm bài:

a) (left( {{x^2} – 2x + 1} right) – 4)

⇔({left( {x – 1} right)^2} – 4 = 0)

⇔(left( {x – 1 – 2} right)left( {x – 1 + 2} right) = 0)

⇔(left( {x – 3} right)left( {x + 1} right) = 0)

⇔(left[ {matrix{{x – 3 = 0} cr {x + 1 = 0} cr} } right. Leftrightarrow left[ {matrix{{x = 3} cr {x = – 1} cr} } right.)

Vậy tập hợp nghiệm (S = left{ {3; – 1} right}) .

b) ({x^2} – x =  – 2x + 2)

⇔(xleft( {x – 1} right) + 2left( {x – 1} right) = 0)

⇔(left[ {matrix{{x – 1 = 0} cr {x + 2 = 0} cr} Leftrightarrow left[ {matrix{{x = 1} cr {x = – 2} cr} } right.} right.)

Vậy tập hợp nghiệm (S = left{ {1; – 2} right}).

c)(4{x^2} + 4x + 1 = {x^2})       

⇔({left( {2x + 1} right)^2} = {x^2})

⇔(left( {2x + 1 – x} right)left( {2x + 1 + x} right) = 0)

⇔(left[ {matrix{{x + 1 = 0} cr {3x + 1 = 0} cr} } right. Leftrightarrow left[ {matrix{{x = – 1} cr {x = {{ – 1} over 3}} cr} } right.)

Vậy tập hợp nghiệm (S = left{ { – 1;{{ – 1} over 3}} right})

d).({x^2} – 5x + 6 = 0)

⇔({left( {x – 2} right)^2} – left( {x – 2} right) = 0)

⇔(left( {x – 2} right)left( {x – 3} right) = 0)

⇔(left[ {matrix{{x – 2 = 0} cr {x – 3 = 0} cr} Leftrightarrow left[{matrix{{x = 2} cr {x = 3} cr} } right.} right.)

Vậy tập hợp nghiệm S = {2;3}.

Chú ý: Đa thức  có thể có nhiều cách phân tích thành nhân tử.


Bài 25 trang 17 sgk toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) (2{x^3} + 6{x^2} = {x^2} + 3x;)

b) (left( {3x – 1} right)left( {{x^2} + 2} right) = left( {3x – 1} right)left( {7x – 10} right))

Hướng dẫn làm bài:

a) (2{x^3} + 6{x^2} = {x^2} + 3x)

See also  Giải bài 1, 2, 3 trang 79 SGK Toán 5 2023

⇔(2{x^2}left( {x + 3} right) = xleft( {x + 3} right))

⇔(2{x^2}left( {x + 3} right) – xleft( {x + 3} right) = 0)

⇔(left[ {matrix{{x = 0} cr {x + 3 = 0} cr {2x – 1 = 0} cr} Leftrightarrow left[ {matrix{{x = 0} cr {x = – 3} cr {x = {1 over 2}} cr} } right.} right.)

Vậy tập hợp nghiệm (S = left{ {0; – 3;{1 over 2}} right})

b) (left( {3x – 1} right)left( {{x^2} + 2} right) = left( {3x – 1} right)left( {7x – 10} right))

⇔(left( {3x – 1} right)left( {{x^2} + 2} right) – left( {3x – 1} right)left( {7x – 10} right) = 0)

⇔(left( {3x – 1} right)left( {{x^2} – 7x + 12} right) = 0)

⇔(left( {3x – 1} right)left( {{x^2} – 3x – 4x + 12} right) = 0)

⇔(left( {3x – 1} right)left[ {left( {{x^2} – 3x} right) – left( {4x – 12} right)} right] = 0)

⇔(left( {3x – 1} right)left[ {xleft( {x – 3} right) – 4left( {x – 3} right)} right] = 0)

⇔(left( {3x – 1} right)left( {x – 3} right)left( {x – 4} right) = 0)

⇔(left[ {matrix{{3x – 1 = 0} cr {x – 3 = 0} cr {x – 4 = 0} cr} Leftrightarrow left[ {matrix{{x = {1 over 3}} cr {x = 3} cr {x = 4} cr} } right.} right.)

Vậy tập hợp nghiệm (S = left{ {{1 over 3};3;4} right})


Bài 26 trang 17 sgk toán 8 tập 2

TRÒ CHƠI (chạy tiếp sức)

Chuẩn bị:

Giáo viên chia lớp thành n nhóm, mỗi nhóm gồm 4 em sao cho các nhóm đều có em học sinh giỏi, học khá, học trung bình,… Mỗi nhóm tự đặt cho nhóm mình một cái tên, chẳng hạn, nhóm “Con Nhím”, nhóm “Ốc nhồi”, nhóm “Đoàn Kết”, … Trong mỗi nhóm, học sinh tự đánh số từ 1 đến 4. Như vậy sẽ có n học sinh số 1, n học sinh số 2,…

Giáo viên chuẩn bị 4 đề toán về giải phương trình, đánh số từ 1 đến 4. Mỗi đề toán được photo coppy thành n bản và cho mỗi bản một phong bì riêng. Như vậy sẽ có n bì chứa đề toán số 1, n bì chứa đề toán số 2,… Các đề toán được chọn theo nguyên tắc sau:

Đề số 1 chứa x; đề số 2 chứa x và y; đề số 3 chứa y và z; đề số 4 chứa z và t. (Xem bộ đề mẫu dưới đây).

Cách chơi:

Tổ chức mỗi nhóm học sinh ngồi theo hàng dọc, hàng ngang, hay vòng tròn quanh một cái bàn, tùy điều kiện riêng của lớp

Giáo viên phát đề số 1 cho học sinh số 1 của các nhóm, đề số 2 cho học sinh số 2,…

Khi có khẩu lệnh, học sinh số 1 của các nhóm nhanh chóng mở đề số 1, giải rồi chuyển giá trị x tìm được cho bạn số 2 của nhóm mình. Khi nhận được giá trị x đó, học sinh số 2 mới được phép mở đề, thay giá trị của x vào, giải phương trình để tìm y rồi chuyển đáp số cho bạn số 3 của nhóm mình. Học sinh số 3 cũng làm tương tự… Học sinh số 4 chuyển giá trị tìm được của t cho giáo viên (đồng thời là giám khảo).

Nhóm nào nộp kết quả đúng đầu tiên thì thắng cuộc.

TRÒ CHƠI (chạy tiếp sức)

Chuẩn bị:

Giáo viên chia lớp thành n nhóm, mỗi nhóm gồm 4 em sao cho các nhóm đều có em học sinh giỏi, học khá, học trung bình,… Mỗi nhóm tự đặt cho nhóm mình một cái tên, chẳng hạn, nhóm “Con Nhím”, nhóm “Ốc nhồi”, nhóm “Đoàn Kết”, … Trong mỗi nhóm, học sinh tự đánh số từ 1 đến 4. Như vậy sẽ có n học sinh số 1, n học sinh số 2,…

Giáo viên chuẩn bị 4 đề toán về giải phương trình, đánh số từ 1 đến 4. Mỗi đề toán được photo coppy thành n bản và cho mỗi bản một phong bì riêng. Như vậy sẽ có n bì chứa đề toán số 1, n bì chứa đề toán số 2,… Các đề toán được chọn theo nguyên tắc sau:

See also  Sóng cơ là gì? Phân loại sóng và Đặc điểm của Sóng cơ 2023

Đề số 1 chứa x; đề số 2 chứa x và y; đề số 3 chứa y và z; đề số 4 chứa z và t. (Xem bộ đề mẫu dưới đây).

Cách chơi:

Tổ chức mỗi nhóm học sinh ngồi theo hàng dọc, hàng ngang, hay vòng tròn quanh một cái bàn, tùy điều kiện riêng của lớp

Giáo viên phát đề số 1 cho học sinh số 1 của các nhóm, đề số 2 cho học sinh số 2,…

Khi có khẩu lệnh, học sinh số 1 của các nhóm nhanh chóng mở đề số 1, giải rồi chuyển giá trị x tìm được cho bạn số 2 của nhóm mình. Khi nhận được giá trị x đó, học sinh số 2 mới được phép mở đề, thay giá trị của x vào, giải phương trình để tìm y rồi chuyển đáp số cho bạn số 3 của nhóm mình. Học sinh số 3 cũng làm tương tự… Học sinh số 4 chuyển giá trị tìm được của t cho giáo viên (đồng thời là giám khảo).

Nhóm nào nộp kết quả đúng đầu tiên thì thắng cuộc.

Đề số 1: x = 2;                        

Đề số 2: y =({1 over 2}) ;                        

Đề số 3 :(z = {2 over 3};)

Đề số 4: Với (z = {2 over 3}) , ta có: ({2 over 3}left( {{t^2} – 1} right) = {1 over 3}left( {{t^2} + t} right))

⇔(2left( {{t^2} – 1} right) = {t^2} + t Leftrightarrow 2left( {t – 1} right)left( {t + 1} right) = tleft( {t + 1} right))

⇔(2left( {t – 1} right)left( {t + 1} right) – tleft( {t + 1} right) = 0)

⇔(left( {t + 1} right)left( {t – 2} right) = 0)

⇔(left[ {matrix{{t + 1 = 0} cr {t – 2 = 0} cr} } right. Leftrightarrow left[ {matrix{{t = – 1} cr {t = 2} cr} } right.)

Vì t=-1(loại vì t>0)

Vậy t =2

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 21, 22, 23, 24, 25, 26 trang 17 SGK toán 8 tập 2 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 21, 22, 23, 24, 25, 26 trang 17 SGK toán 8 tập 2 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 21, 22, 23, 24, 25, 26 trang 17 SGK toán 8 tập 2		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment