Giải bài 63, 64, 65, 66 trang 28, 29 SGK toán 8 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 63, 64, 65, 66 trang 28, 29 SGK toán 8 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 28, 29 bài 11 Chia đa thức cho đơn thức sgk toán 8 tập 1. Câu 63: Không làm tính chia, hãy xét xem đa thức…

Bài 63 trang 28 sgk toán 8 tập 1

Không làm tính chia, hãy xét xem đa thức (A) có chia hết cho đơn thức (B) không:

(A = 15x{y^2} + 17x{y^3} + 18{y^2})

(B = 6{y^2}).

Bài giải:

(A) chia hết cho (B) vì mỗi hạng tử của (A) đều chia hết cho (B) (mỗi hạng tử của (A) đều có chứa nhân tử (y) với số mũ lớn hơn hoặc bằng (2) bằng với số mũ của (y) trong (B)).

 


Bài 64 trang 28 sgk toán 8 tập 1

Làm tính chia:

a) (( – 2{x^5} + 3{x^2} – 4{x^3}):2{x^2});               

b) (({x^3} – 2{x^2}y + 3x{y^2}):left( { – {1 over 2}x} right));

c) ((3{x^2}{y^2} + 6{x^2}{y^3} – 12xy):3xy).

Bài giải

a)  (( – 2{x^5} + 3{x^2} – 4{x^3}):2{x^2} )

(=  – {2 over 2}{x^{5 – 2}} + {3 over 2}{x^{2 – 2}} – {4 over 2}{x^{3 – 2}} =  – {x^3} + {3 over 2} – 2x)

b) (({x^3} – 2{x^2}y + 3x{y^2}):left( { – {1 over 2}x} right) )

(= left( {{x^3}:left( { – {1 over 2}x} right)} right) +left( { – 2{x^2}y:left( { – {1 over 2}x} right)} right))

(+ left( {3x{y^2}:left( { – {1 over 2}x} right)} right))

See also  Giải bài 10, 11, 12, 13 trang 11 SGK Toán 9 tập 1 2023

(=  – 2{x^2} + 4xy – 6{y^2})

c) ((3{x^2}{y^2} + 6{x^2}{y^3} – 12xy):3xy) 

(=(3{x^2}{y^2}:3xy) + (6{x^2}{y^3}:3xy) + ( – 12xy:3xy) )

(= xy + 2x{y^2} – 4)

 


Bài 65 trang 29 sgk toán 8 tập 1

Làm tính chia:

([3{left( {x{rm{ }}-{rm{ }}y} right)^4} + {rm{ }}2{left( {x{rm{ }}-{rm{ }}y} right)^3}-{rm{ }}5{left( {x{rm{ }}-{rm{ }}y} right)^2}]{rm{ }}:{rm{ }}{left( {y{rm{ }}-{rm{ }}x} right)^2})

(Gợi ý, có thế đặt (x – y = z) rồi áp dụng quy tắc chia đa thức cho đơn thức)

Bài giải:


Ta chứng minh ((y-x)^2=(x-y)^2)

({(y – x)^2} = {y^2} – 2.y.x + {x^2} = {x^2} – 2xy + {y^2} )

(= {(x – y)^2})

Đặt (z=x-y) ta được:

((3{z^4} + 2{z^3} – 5{z^2}):{z^2} )

(= (3{z^4}:{z^2}) + (2{z^3}:{z^2}) + ( – 5{z^2}:{z^2}) )

(= 3{z^2} + 2z – 5)

Vậy: 

([3{left( {x{rm{ }}-{rm{ }}y} right)^4} + {rm{ }}2{left( {x{rm{ }}-{rm{ }}y} right)^3}-{rm{ }}5{left( {x{rm{ }}-{rm{ }}y} right)^2}]{rm{ }}:{rm{ }}{left( {y{rm{ }}-{rm{ }}x} right)^2})

(= 3(x – y)^2+ 2(x – y) – 5)

 


Bài 66 trang 29 sgk toán 8 tập 1

Ai đúng, ai sai ?

Khi giải bài tập: “Xét xem đa thức (A =5{x^4}-{rm{ }}4{x^3} + {rm{ }}6{x^2}y) có chia hết cho đơn thức (B = 2x^2) hay không”,

Hà trả lời: “(A) không chia hết cho (B) vì (5) không chia hết cho (2)”,

Quang trả lời: “(A) chia hết cho (B) vì mọi hạng tử của (A) đều chia hết cho (B)”.

Cho biết ý kiến của em về lời giải của hai bạn.

Bài giải:

Ta có: (A{rm{ }}:{rm{ }}B{rm{ }} = {rm{ }}(5{x^4}-{rm{ }}4{x^3} + {rm{ }}6{x^2}y){rm{ }}:{rm{ }}2{x^2})

( = {rm{ }}(5{x^4}:{rm{ }}2{x^2}){rm{ }} + {rm{ }}(-{rm{ }}4{x^3}:{rm{ }}2{x^2}){rm{ }} + {rm{ }}(6{x^2}y{rm{ }}:{rm{ }}2{x^2}))

See also  Suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ môi trường giáo dục lành mạnh trong sáng 2023

(= frac{5}{2}x^2– 2x + 3y)

Như vậy (A) chia hết cho (B) vì mọi hạng tử của (A) đều chia hết cho (B).

Vậy: Quang trả lời đùng, Hà trả lời sai.

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 63, 64, 65, 66 trang 28, 29 SGK toán 8 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 63, 64, 65, 66 trang 28, 29 SGK toán 8 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 63, 64, 65, 66 trang 28, 29 SGK toán 8 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment