Giải bài 24, 25, 26, 27 trang 12 SBT Toán 7 tập 1 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 24, 25, 26, 27 trang 12 SBT Toán 7 tập 1 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 12 bài 4 giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ, cộng trừ nhân chia số thập phân Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1. Câu 24: Tìm x ∈ Q, biết…

Câu 24 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Tìm  x ∈ Q, biết:

a) ({rm{}}left| x right| = 2,1)                              b) (left| x right| = {3 over 4}) và x

c) (left| x right| =  – 1{2 over 5})                            d) ({rm{}}left| x right| = 0,35) và x > 0

Giải

a) ({rm{}}left| x right| = 2,1) ( Rightarrow ) x = 2,1 hoặc x = -2,1

b) (left| x right| = {3 over 4}) và x

c) (left| x right| =  – 1{2 over 5}) không có giá trị nào của x vì (left| x right| ge 0)

d) ({rm{}}left| x right| = 0,35) và x > 0 ( Rightarrow ) x = 0,35

 


Câu 25 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Tính:

a) 3,26 – 1,549                         b) 0,167 – 2,396

c) -3,29 – 0,867                        d) -5,09 + 2,65

Giải

a) 3,26 – 1,549 = 1,711

b) 0,167 – 2,396 = -2.229

c) -3,29 – 0,867 =-4,157

d) -5,09 + 2,65 = -2,44

 

Câu 26 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Với bài tập: Tính tổng S = (-7,8)+(-5,3)+(+7,8)+(+1,3), hai bạn Cường và Mai đã làm như sau:

Bài làm của Cường

S = (-7,8) + (-5,3) + (+7,8) + (+1,3)

   = (-13,1) + (+7,8) + (+1,3)

   = (-5,3) + (+1,3)

   = -4

Bài làm của Mai

S = (-7,8) + (-5,3) + (+7,8) + (+1,3)

   = [(-7,8) + (+7,8)] + [(-5,3) + (+1,3)]

   = 0 + (-4)

   = -4

a) Hãy giải thích cách làm của mỗi bạn?

b) Theo em, nên làm cách nào?

Giải

Tổng S = (-7,8) + (-5,3) + (+7,8) + (+1,3)

a) Bạn Cường thực hiện phép tính bình thường. Bạn Mai sử dụng tính chất của phép cộng để thực hiện phép tính hợp lý.

b) Theo em nên chọn cách làm của bạn Mai.

 

Câu 27 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Tính bằng cách hợp lý giá trị của các biểu thức sau:

a) (left( { – 3,8} right) + left[ {left( { – 5,7} right) + left( { + 3,8} right)} right])

b) (left( { + 31,4} right) + left[ {left( { + 6,4} right) + left( { – 18} right)} right])

c) (left[ {left( { – 9,6} right) + left( { + 4,5} right)} right] + left[ {left( { + 9,6} right) + left( { – 1,5} right)} right])

d) ({rm{}}left[ {left( { – 4,9} right) + left( { – 37,8} right)} right] + left[ {left( { + 1,9} right) + left( { + 2,8} right)} right])

Giải

a) (left( { – 3,8} right) + left[ {left( { – 5,7} right) + left( { + 3,8} right)} right])

= (left[ {left( { – 3,8} right) + left( { + 3,8} right)} right] + left( { – 5,7} right)) 

=  0 + (-5,7) = – 5,7

b) (left( { + 31,4} right) + left[ {left( { + 6,4} right) + left( { – 18} right)} right])

= (left[ {left( { + 31,4} right) + left( { – 18} right)} right] + left( { + 6,4} right))  

= (+31,4)+(+6,4)=19,8

c) (left[ {left( { – 9,6} right) + left( { + 4,5} right)} right] + left[ {left( { + 9,6} right) + left( { – 1,5} right)} right])

= (left[ {left( { – 9,6} right) + left( { + 9,6} right)} right] + left[ {left( { + 4,5} right) + left( { – 1,5} right)} right])

= 0 + 3 = 3

d) ({rm{}}left[ {left( { – 4,9} right) + left( { – 37,8} right)} right] + left[ {left( { + 1,9} right) + left( { + 2,8} right)} right])

= (left[ {left( { – 4,9} right) + left( { + 1,9} right)} right] + left[ {left( { – 37,8} right) + left( { + 2,8} right)} right])

= (left( { – 3} right) + left( { – 35} right) =  – 38)

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 24, 25, 26, 27 trang 12 SBT Toán 7 tập 1 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 24, 25, 26, 27 trang 12 SBT Toán 7 tập 1 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 24, 25, 26, 27 trang 12 SBT Toán 7 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Khóa học nổi bật

Bài viết mới nhất

Để lại bình luận