Giải bài 37, 7.1, 7.2 trang 25 SBT Toán lớp 7 tập 2 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 37, 7.1, 7.2 trang 25 SBT Toán lớp 7 tập 2 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Giải bài tập trang 25 bài 7 đa thức một biến Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2. Câu 37: Tính giá trị của các đa thức sau…

Câu 37 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tính giá trị của các đa thức sau:

a) ({x^2} + {x^4} + {x^6} = {x^8} + … + {x^{100}}) tại x = -1

b) (a{x^2} + bx + c) tại x = -1; x = 1 (a, b, c là hằng số).

Giải

a) Thay giá trị x = -1 vào đa thức ta có:

({( – 1)^2} + {( – 1)^4} + {( – 1)^6} + … + {( – 1)^{100}} )

(= underbrace {1 + 1 + 1 + … + 1}_{} = 50)

            50 số hạng

Vậy giá trị đa thức bằng 50 tại x = 1

b) Thay x = -1 vào đa thức ta có:

({rm{a}}{left( { – 1} right)^2} + bleft( { – 1} right) + c = a – b + c)

Vậy giá trị đa thức bằng a – b + c tại x = -1

Thay x = 1 vào đa thức ta có:

({rm{a}}{.1^2} + b.1 + c = a + b + c). Vậy giá trị đa thức bằng a + b + c tại x = 1.

 


Câu 7.1, 7.2 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Câu 7.1 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho

(fleft( x right) = {x^5} + 3{{rm{x}}^2} – 5{{rm{x}}^3} – {x^7} + {x^3} + 2{{rm{x}}^2} + {x^5} – 4{{rm{x}}^2} – {x^7})

(gleft( x right) = {x^4} + 4{{rm{x}}^3} – 5{{rm{x}}^8} – {x^7} + {x^3} + {x^2} – 2{{rm{x}}^7} + {x^4} – 4{{rm{x}}^2} – {x^8})

Thu gọn và sắp xếp các đa thức f(x) và g(x) theo luỹ thừa giảm của biến rồi tìm bậc của đa thức đó.

Giải

(eqalign{
& fleft( x right) = {x^5} + 3{{rm{x}}^2} – 5{{rm{x}}^3} – {x^7} + {x^3} + 2{{rm{x}}^2} + {x^5} – 4{{rm{x}}^2} – {x^7} cr
& Rightarrow f(x) = 2{{rm{x}}^5} – 4{{rm{x}}^3} + {x^2} cr} )

Đa thức có bậc là 5

(eqalign{
& gleft( x right) = {x^4} + 4{{rm{x}}^3} – 5{{rm{x}}^8} – {x^7} + {x^3} + {x^2} – 2{{rm{x}}^7} + {x^4} – 4{{rm{x}}^2} – {x^8} cr
& Rightarrow g(x) = – 6{{rm{x}}^8} – 3{{rm{x}}^7} + 2{{rm{x}}^4} + 5{{rm{x}}^3} – 3{{rm{x}}^2} cr} )

Đa thức có bậc là 8.

Thu gọn và sắp xếp các đa thức f (x) và g (x) theo lũy thừa giảm của biến rồi tìm bậc của đa thức đó.

Câu 7.2 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Giá trị của đa thức ({rm{x}} + {{rm{x}}^3} + {{rm{x}}^5} + {{rm{x}}^7} + {{rm{x}}^9} + …… + {{rm{x}}^{101}}) tại x = -1  là:

 (A) -101;                      (B) -100;

(C) -51;                         (D) -50

Hãy chọn phương án đúng.

Giải

Đáp án đúng là (C) -51.

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 37, 7.1, 7.2 trang 25 SBT Toán lớp 7 tập 2 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 37, 7.1, 7.2 trang 25 SBT Toán lớp 7 tập 2 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 37, 7.1, 7.2 trang 25 SBT Toán lớp 7 tập 2		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 100 Vở bài tập Toán 5 tập 2		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
Cảm nhận bài thơ Đoàn thuyền đánh cá ngắn gọn, hay nhất		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
Vật lý 9 bài 25: Sự nhiễm từ của Sắt Thép, Nam châm điện là gì, Đặc điểm và Cấu tạo		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python
4 Đề đọc hiểu Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mạc Tử có đáp án chi tiết		 2023 | Khóa học lập trình cho trẻ em | lập trình game | lập trình web | lập trình scratch | lập trình python

Để lại bình luận