Giải bài 1, 2, 3 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 5 2023

Đánh giá bài này

Bạn đang tìm kiếm Giải bài 1, 2, 3 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 5 2023 phải không? Xin chúc mừng bạn đã tìm đúng chỗ rồi! Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Tekmonk

Lời Giải bài 1, 2, 3 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 5 2023

Câu 1: So sánh các phân số theo mẫu…

Đề bài

1. So sánh các phân số theo mẫu

Điền dấu > ;Giải thích
 ({8 over 9}(eqalign{
& {8 over 9} = {{8 times 10} over {9 times 10}} = {{80} over {90}} cr
& {9 over {10}} = {{9 times 9} over {10 times 9}} = {{81} over {90}} cr
& {{80} over {90}}
({5 over 6}……….{4 over 5})(eqalign{
& {5 over 6} = ……… cr
& {4 over 5} = ………,,,,,,,,,,,;…. cr} )
({3 over 5}…….{{12} over {20}})({{12} over {20}} = ……….,,,,,,;,…….)
({5 over {12}}……{3 over 4})({3 over 4} = ……..,;,….)

2. Viết các phân số ({3 over 4};{5 over {12}};{2 over 3}) theo thứ tự từ bé đến lớn.

3. Viết các phân số ({5 over 6};{2 over 5};{{11} over {30}}) theo thứ tự từ lớn đến bé.

ĐÁP ÁN

1. So sánh các phân số theo mẫu

Điền dấu > ;Giải thích
({8 over 9}(eqalign{
& {8 over 9} = {{8 times 10} over {9 times 10}} = {{80} over {90}} cr
& {9 over {10}} = {{9 times 9} over {10 times 9}} = {{81} over {90}} cr
& {{80} over {90}}
({5 over 6} > {4 over 5})(eqalign{
& {5 over 6} = {{5 times 5} over {6 times 5}} = {{25} over {30}} cr
& {4 over 5} = {{4 times 6} over {5 times 6}} = {{24} over {30}} cr
& {{25} over {30}} > {{24} over {30}} cr} )
({3 over 5} = {{12} over {50}})({{12} over {20}} = {3 over 5} = {{3 times 4} over {5 times 4}} = {{12} over {20}})
({5 over {12}}(eqalign{
& {3 over 4} = {{3 times 3} over {4 times 3}} = {9 over {12}} cr
& {5 over {12}}
See also  Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh 2023

2. Viết các phân số ({3 over 4};{5 over {12}};{2 over 3}) theo thứ tự từ bé đến lớn

(eqalign{
& MSC = 12 cr
& {3 over 4} = {{3 times 3} over {4 times 3}} = {9 over {12}};{2 over 3} = {{2 times 4} over {3 times 4}} = {8 over {12}};{5 over {12}} cr} )

Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn (tăng dần): ({5 over {12}}

3. Viết các phân số ({5 over 6};{2 over 5};{{11} over {30}}) theo thứ tự từ lớn đến bé

(eqalign{
& MSC = 30 cr
& {5 over 6} = {{5 times 5} over {6 times 5}} = {{25} over {30}};{2 over 5} = {{2 times 6} over {5 times 6}} = {{12} over {30}};{{11} over {30}} cr} )

Sắp xếp theo thứ tự giảm dần: ({5 over 6} > {2 over 5} > {{11} over {30}})

chinese.com.vn/giao-duc

Bạn đang đọc : Giải bài 1, 2, 3 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 5 2023 được cập nhập bởi Tekmonk.

Thông tin và kiến thức về chủ đề Giải bài 1, 2, 3 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 5 2023 do Học viện Công nghệ Tekmonk chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Tham khảo thêm các khóa học công nghệ đỉnh cao tại: Học viện công nghệ Tekmonk
 			Giải bài 1, 2, 3 trang 5 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1		 2023

Nguồn: Internet

Có thể bạn muốn biết:

Có thể bạn quan tâm More From Author

Leave a comment